Amikor ellátogat egy weboldalra, az információkat tárolhat vagy gyűjthet be a böngészőjéről, amit az esetek többségében sütik segítségével végez. Az információk vonatkozhatnak Önre mint felhasználóra, a preferenciáira, az Ön által használt eszközre vagy az oldal elvárt működésének biztosítására. Az információ általában nem alkalmas az Ön közvetlen azonosítására, de képes Önnek személyre szabottabb internetélményt nyújtani. Ön dönti el, hogy engedélyezi-e meghatározott típusú sütik használatát. 

Bővebben
 

Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Garancia

Garancia

1. Kellékszavatosság
 
Milyen esetekben lehet élni a kellékszavatossági joggal?
Hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben (Berry Baby Kft) kellékszavatossági igényt lehet érvényesíteni a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 
Milyen jogok illetik meg a vásárlót a kellékszavatossági igénye alapján?
Saját választás szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel lehet élni:
Javítás vagy csere kérése, kivéve, ha a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy az a Berry Baby Kft számára a vásárló más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
Ha a vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére saját maga is kijavíthatja, illetve mással is kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban maga viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot, lehetőséget.
 
Milyen határidőben lehet érvényesíteni a kellékszavatossági igényt?
A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 
 
Kivel szemben lehet érvényesíteni a kellékszavatossági igényt?
A vásárló a Berry Baby Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogok érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Berry Baby Kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is létezett.
 
2. Termékszavatosság
Milyen esetben lehet élni a termékszavatossági joggal?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a vásárló – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti.
 
Milyen jogok illetik meg a vásárlót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését lehet kérni.
 
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 
Milyen határidőben lehet érvényesíteni a termékszavatossági igényt?
Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel lehet érvényesíteni a termékszavatossági igényt?
Termékszavatossági igényét a vásárló kizárólag az ingó dolog (termék) gyártójával vagy forgalmazójával Berry Baby Kft) szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.
 
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve a kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesíteni lehet.
 
3. Jótállás
Milyen esetben lehet élni a kellékszavatossági joggal?
Hibás teljesítés esetén a Ptk. 6:159 szakasza alapján a vásárló előterjesztheti kellékszavatosságra vonatkozó igényét.
Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg a vásárlót a jótállás alapján?
A Berry Baby Kft-t a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet alapján a rendeletben felsorolt termékekre vonatkozásában kötelező jótállási kötelezettség terheli (kötelező jótállás).
Jogos reklamáció esetében a vásárló kérheti a termék kijavítását, kicserélést, árleszállítást vagy elállhat a vásárlástól.
A reklamáció érvényesítésével kapcsolatos költségek a Berry Baby Kft-t terhelik.
Amennyiben a hiba a vásárlástól számított 3 napon belül jelentkezik, a hibás terméket a Berry Baby Kft kicseréli Önnek.
 
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ennek érdekében vállalkozásunk nagy teljesítményű videó felvételeket készít a gyártás és csomagolás teljes folyamatáról.
A vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, viszont a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül a vásárlót megilletik.
 
4. Elállás (vásárlástól való elállás)
 
Elállási jog 
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. 
Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. 
Ha Ön élni kíván az elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni 
(például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címek egyikére:
Berry Baby Kft, 4400- Nyíregyháza, Kinizsi Pál u. 10.,
www.berrybaby.hu webáruház esetén: berrybaby.magyarorszag@gmail.com
http:/#slshop.csingiling.hu webáruház esetén: csingiling.gyermekbutor@gmail.com
www.babakocsimania.net webáruház esetén: maniababakocsi@gmail.com
 
Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. 
Az elállás joghatásai 
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítést Ön (távollévő személyek révén) egy megadott bankszámlaszámára kapja vissza. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket. 
Ön köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni (egy tetszőleges) futárszolgálatnak, amennyiben a terméket nem áll módjában személyesen átadni részünkre. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. 
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 

Elállási nyilatkozat MINTA (kérjük kijelölni, és bemásolni dokumentumba, vagy bármely levelező alkalmazásba) Természetesen más formátumban is megfelel tartalmi egyezés esetén.
A jelen nyomtatványt csak akkor töltse ki és juttassa vissza, ha szeretne elállni a szerződéstől: 
______________________________________________________
Elállás
BERRY BABY KFT
4400- Nyíregyháza
Kinizsi Pál u. 10. 
 
Alulírott/ak* kijelentem/kijelentjük*, hogy gyakorlom/gyakoroljuk* elállási jogomat/jogunkat* 
az alábbi termék/ek* adásvételére: 
az alábbi szolgáltatás* nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 
szerződéskötés időpontja*/átvétel időpontja*: A fogyasztó(k) neve: 
A fogyasztó(k) címe: 
A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
Bankszámlaszám, melyre a visszatérítést kérem: 
________________________________________________________
 
3. Az elállási jog kizárása/lejárata:  
 
A szerződéssel kapcsolatos elállási jog nem gyakorolható olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
 
Békéltető Testületek elérhetőségei: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek